trouwring met diamanten Serenity

Algemene voorwaarden

Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kunt u hieronder lezen.

 


Leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Mark Bos Jewels (hierna te noemen XX*)) en haar afnemers (hierna te noemen de wederpartij(en)). Zij maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door XX.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. XX heeft het recht tussentijds deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. De alsdan gewijzigde Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra XX aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

1.2. Afwijkingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Bij strijd tussen de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van XX en de inkoopvoorwaarden van de wederpartij zullen de Algemene leverings- betalingsvoorwaarden van XX prevaleren, tenzij XX de inkoopvoorwaarden van de wederpartij geheel danwel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De wederpartij ziet, behoudens het genoemde geheel danwel gedeeltelijk en schriftelijk aanvaarden door XX van de inkoopvoorwaarden van de wederpartij, expliciet af van de toepassing van zijn of haar inkoopvoorwaarden.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onverhoopt geheel of ten dele in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, terwijl de betreffende bepaling door een bepaling wordt vervangen die –wettelijk geoorloofd- zoveel mogelijk met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4. Indien XX niet steeds de strikte naleving van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat XX afstand van haar recht zou doen om in toekomstige gevallen, al dan niet waar het gelijke gevallen betreft, de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van XX in prijscouranten, brochures of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook dan wanneer het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.

2.2. Orders van de wederpartij kunnen zonder toestemming van XX niet worden herroepen. Zij binden XX slechts, indien en voor zover XX dit schriftelijk heeft bevestigd of XX met de uitvoering daarvan is begonnen. XX heeft het recht orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering van een order door XX om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij. Voor orders wordt door XX een minimum orderbedrag gehanteerd.

2.3. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van XX, binden XX slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3 - Prijs

3.1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de orders, uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering door XX algemeen gehanteerde prijzen en condities. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend-, transport-, verzekering- of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in prijscouranten, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen.

3.2. Indien conform artikel 3.1. een andere prijs is overeengekomen dan die geldend op het moment van aflevering en na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waar onder mede begrepen valuta-schommelingen, verhoging van de arbeid-, materiaal- of transportkosten, alsmede invoering of verhoging van invoerrechten, kostprijsverhogende belastingen of andere heffingen van overheidswege) een verhoging ondergaan, is XX gerechtigd de prijs te verhogen, indien en voor zover de verhoging redelijk is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de prijs vast is.

3.3. Indien XX van haar in het vorige lid genoemde bevoegdheid gebruik maakt, heeft de wederpartij het recht binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan XX te ontbinden.

Artikel 4 - Levering

4.1. De levering geschiedt op de in de verkooporder gespecificeerde plaats en bij gebreke daarvan aan het kantooradres van de wederpartij, waarbij XX zelf de wijze van transport en verpakking bepaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. De wederpartij is verplicht gekochte producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien aflevering op het in artikel 4.1. bedoelde adres tijdens kantooruren niet mogelijk is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft XX het recht de zaken op kosten van de wederpartij op te slaan, danwel de overeenkomst terstond of op enig ander tijdstip nadien door schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden.

4.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, mogen in ontvangst genomen producten slechts geretourneerd worden indien XX daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. De kosten van de retourzending zullen alsdan van de wederpartij zijn, tenzij anders overeengekomen.

4.4. De wederpartij is verplicht door XX verstrekte voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen en de producten slechts in ongeschonden toestand in voorraad te houden en te verkopen.

4.5. XX heeft het recht een opdracht in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

4.6. Alle door XX opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend. Door de enkele overschrijding daarvan raakt XX niet in verzuim en krijgt de tegenpartij geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5 - Doorlevering

5.1. De wederpartij mag de door XX geleverde producten uitsluitend in de originele, ongewijzigde van XX afkomstige verpakking doorleveren en deze niet van andere merken of aanduidingen voorzien, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 - Betaling

6.1. Alle betalingen aan XX zullen door de wederpartij zonder enige aftrek of verrekening op een door XX op de verkoopfactuur voorgeschreven wijze worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen of op de factuur is aangegeven.

6.2. XX is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs of vervangende zekerheid ter zake te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te presteren.

6.3. Indien de wederpartij de verschuldigde prijs niet binnen de in artikel 6.1. genoemde termijn betaalt, is de wederpartijvan rechtswege in verzuim en wordt hij zonder dat daartoe een nadere in gebrekenstelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Vanaf de datum dat de wederpartij van rechtswege in verzuim is, is hij tevens over het openstaande bedrag een direct opeisbare boete van 1,5% per maand verschuldigd.

6.4. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan XX verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan XX de onmiddellijke betaling daarvan vorderen vermeerderd met de onder artikel 6.3. genoemde rente, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is XX gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de wederpartij op te schorten totdat al hetgeen ingevolgde de vorige zin opeisbaar is geworden, één en ander onverminderd de wettelijke rente, het recht van XX op volledige schadevergoeding en het recht van XX op ontbinding uit hoofde van artikel 11 van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is betaald.

6.5. Eventuele bonussen, kortingen e.d. zijn slechts verschuldigd indien de wederpartij niet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens XX.

Artikel 7 - Risico en Eigendom

7.1. Het risico voor de geleverde producten gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook indien de eigendom nog niet aan de wederpartij is overgedragen.

7.2. Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen terzake van geleverde of te leveren producten, blijven die producten eigendom van XX, onverminderd overigens de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling.

7.3. De wederpartij mag producten, waarop XX het eigendomsrecht heeft voorbehouden niet verpanden, dan wel bij wijze van zekerheidsstelling overdragen. Hij mag deze producten wel binnen de normale bedrijfsuitoefening vervreemden.

7.4. XX is gerechtigd om de producten ter zake waarvan de wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan hetzij onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de wederpartij verschuldigde.

Artikel 8 - Klachten, garantie en aansprakelijkheid

8.1. De wederpartij is verplicht om bij aflevering van de gekochte producten te controleren of (transport) schade is opgetreden en/of het geleverde geen tekorten vertoont. Zo spoedig mogelijk na aflevering is de wederpartij verplicht te controleren of het geleverde ook overigens beantwoordt aan de overeenkomst.

8.2. Klachten met betrekking tot (transport) schade of tekorten in het geleverde dienen ook door de wederpartij op de vrachtbrief te worden aangetekend en terstond aan XX gespecificeerd te worden opgegeven. Bij gebreke daarvan verliest de wederpartij jegens XX al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van XX.

8.3. Klachten met betrekking tot andere dan in artikel 8.2. bedoelde tekortkomingen dienen de wederpartij terstond, nadat hij deze heeft ontdekt of mede gelet op zijn in artikel 8.1. bedoelde controleplicht, redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan XX schriftelijk en voldoende nauwkeurig omschreven op te geven, met dien verstande dat dergelijke klachten in geen geval op een later tijdstip dan twee weken na aflevering kunnen worden ingediend. Na deze termijn aan XX kenbaar gemaakte klachten, hoeven niet door XX te worden behandeld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van XX, wordt de wederpartij dan geacht de producten in goede staat te hebben ontvangen en verliest hij jegens XX al zijn rechten.

8.4. De betalingsverplichtingen voor de wederpartij wordt niet opgeschort door klachten over de producten.

8.5. Indien een tijdig kenbaar gemaakte klacht gegrond wordt bevonden, heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en is XX slechts verplicht de eventueel ontbrekende producten zo spoedig mogelijk alsnog af te leveren respectievelijk de geleverde ondeugdelijke producten te vervangen. XX is evenwel wel bevoegd in plaats van vervanging te kiezen voor teruggave van de koopprijs tegen retournering aan XX van het geleverde. Slechts indien XX in gebreke blijft met vervanging of teruggave van de koopprijs, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De te vervangen producten waarover de klacht gegrond wordt bevonden, worden eigendom van XX.

8.6. Behoudens het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de aansprakelijkheid van XX uitgesloten ongeacht de wijze waarop een mogelijke actie wordt ingesteld, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, tenzij er sprake is van schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van XX.

8.7. De aansprakelijkheid van XX wordt in geval van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van XX beperkt ten opzichte van de wederpartij tot ten hoogste tweemaal het bedrag gelijk aan het door de wederpartij verschuldigde in verband met de specifieke transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijk is ontstaan.

8.8. De wederpartij vrijwaart XX tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het niet en/of niet conform de instructie van XX gemaakte gebruik van de producten door derden. 8.9. Indien de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens XX, zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten- ook voor zover deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan- voor rekening van de wederpartij, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag doch niet minder dan € 250, -.

Artikel 9 - Overmacht

9.1. Onder overmacht in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan elke van de wil van XX onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Als overmacht zal mede maar niet uitsluitend gelden oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van XX transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk tekortschieten van een door XX ingeschakelde derde en/of zaken waarvan XX bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, tenzij het gaat om zaken die daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor XX niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

9.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van XX blijvend verhinderd wordt of redelijkerwijs voor XX bezwaarlijk is, is XX gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, zonder dat XX tot enige schadevergoeding is gehouden. De wederpartij is in geval van overmacht aan de zijde van XX niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst drie maanden heeft voortgeduurd.

Artikel 10 - Ontbinding

10.1. XX is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder dat XX ter zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij is gehouden, de overeenkomst met de wederpartij door schriftelijke mededeling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van XX in geval van:

a. Enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens XX;

b. Faillissement surseance van betaling, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de wederpartij of een aanvraag daartoe;

c. Gehele of gedeeltelijke overdracht, stillegging, liquidatie of insolvabiliteit van het bedrijf van de wederpartij;

d. Beslaglegging op vermogensbestanddelen van de wederpartij.

10.2. In geval van annuleren van de order door wederpartij is deze aan XX een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de order met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 11 - Displays

11.1. In displays in welke vorm dan ook die geleverd worden door XX mogen uitsluitend gevuld worden met producten die op dat moment tot het assortiment behoren tot en geleverd zijn door XX. Het plaatsen van artikelen van derden in de betreffende displays geeft XX het recht de nog lopende overeenkomst(en) te ontbinden en het retournemen van de displays. De kosten hiervoor komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door elke daartoe bevoegde rechter voor wie XX verkiest haar vordering in te stellen; inclusief de Rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

Business to business

Algemene voorwaarden van Mark Bos Jewels, verder te noemen: “X”

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijslijsten, en andersoortige overeenkomsten met Mark Bos Jewels, welke statutair gevestigd is te Twisk, hierna te noemen X.

1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 X is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt X zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal voor de zakelijke markt.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 2 - De totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen X en een zakelijke opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van X, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van X aan de opdrachtgever om een aanbod te doen.

2.2 Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging. Een door X verzonden factuur of pakbon wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de dienstverleningsovereenkomst die de op de factuur of pakbon beschreven verrichtingen c.q. zaken omvat.

2.3 Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van X binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

Artikel 3 - Vaststelling van de prijs

3.1 De tussen X en de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn richtprijzen en of vanaf prijzen, daar een groot deel van de geleverde diensten uniek zijn en in die hoedanigheid niet in eenheidsprijzen zijn te vatten

3.2 De overeengekomen richt-, en of vanaf prijzen zijn gebaseerd op basis van fournituur en materiaal prijzen, loonkosten en andere prijsbepalende bedrijfskosten.

3.3 Van de tussen X en de opdrachtgever overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien X nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Betalingsverplichtingen

4.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden. X behoud zich echter het recht voor om indien zij dit wenselijk acht aan bepaalde opdrachtgevers slechts te leveren met in achtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours, Indien enig opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft X een retentierecht met betrekking tot de gerepareerde zaken. Dit retentie recht vervalt onmiddellijk zodra de opdrachtgever de kosten van de reparaties alsmede eventuele in navolgend artikel te noemen rente en kosten heeft voldaan.

4.2 Kortingen voor contante of vervroegde betaling worden niet verleend. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. X heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten, zoals omschreven in artikel 4.1. Tevens kan X, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan X de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.5 X is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. X dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is X, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Artikel 5 - Intellectuele eigendommen

5.1 De door X vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van X, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van X, niet toegestaan.

Artikel 6 - Leveringsverplichtingen

6.1 Levering door X vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de opdrachtgever of de zaak in de macht van de opdrachtgever wordt gesteld.

6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever X in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4 Indien X niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5 X is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

Artikel 7 - Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

7.1 Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de opdrachtgever aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van X kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever X niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

X zal in die gevallen, waarvan in alle redelijkheid niet van haar opdrachtgever verlangd kan worden dat opdrachtgever gezien zijn eigen vaktechnische achtergrond op de hoogte moet zijn van de specifieke risico’s, niet nalaten eerst het hiervoor omschreven risico mondeling aan de opdrachtgever voor te leggen alvorens tot dienstverlening over te gaan.

7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal X de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van X komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3 De gerepareerde zaken en te leveren zaken zullen door X tegen schade tijdens transport worden verzekerd. Op aanvraag zal X mededeling doen betreffende de verzekeringsvoorwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken ontstaat, waardoor onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering voor zover deze niet door de verzekering van X wordt gedekt. De aansprakelijkheid van X t.a.v. verlies of schade aan de zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van X wordt uitgekeerd. Elke vordering van de opdrachtgever op X ter zake van bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door X de betaling van de verzekeraar is ontvangen.

7.4 In geval X diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens X adviezen worden gegeven, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart X voor alle aanspraken, welke derden in verband met deze adviezen tegen X mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt X geen aansprakelijkheid op zich.

Artikel 8 - Klachten, gebreken en garantie

8.1 De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gerepareerde of geleverde zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, gemotiveerd aan X mede te delen.

8.2 Daar reparaties meesttijds gedragen zaken betreffen, kan alleen garantie worden verleend op het gerepareerde onderdeel. Opdrachtgever dient zelf bij aanname van zaken van consumenten te controleren in hoeverre garantie kan worden verleend. Wanneer opdrachtgever advies vraagt betreffende slijtage van een bepaalde zaak, zal indien mogelijk prijsopgave worden gedaan van volledige revisie. Wanneer deze niet mag worden uitgevoerd aanvaard X geen enkele aanspraak op garantie betreffende de deels gerepareerde zaak.

8.3 Bij een klacht, het geval van vermeende garantie of ingebrekestelling dient X te allen tijde van de opdrachtgever, de originele reparatieopdracht ter hand gesteld te krijgen en tevens moet zij de gelegenheid te krijgen de klacht naar behoren te corrigeren, daar zij anders geen aansprakelijkheid jegens welke schade dan ook aanvaard.

8.4 De opdrachtgever dient X schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien X niet binnen (?) werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de opdrachtgever gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op X te verhalen.

8.5 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens X met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.6 X garandeert de deugdelijkheid van de geleverde dienst en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 tot en met artikel 8.3.

8.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
de niet-inachtneming door eigenaar c.q. gebruiker van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
normale slijtage;
be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan X ter be- en/of verwerking zijn verstrekt,
waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast,
alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

8.8 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van X tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.9 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft X, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van X zonder dat zij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Onder overmacht wordt in deze verstaan elke omstandigheid van de wil van X onafhankelijk, waardoor van X redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden dat de overeenkomst wordt nagekomen dan wel tijdig wordt nagekomen, daaronder in elk geval begrepen brand en/of storing in de energie toevoer in het bedrijf van X, transportmoeilijkheden, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, revolutie, oorlogsgevaar en verder alle andere denkbare omstandigheden waarin in alle redelijkheid en billijkheid niet van X mag worden verwacht dat zij haar overeenkomsten uitvoert dan wel binnen de gebruikelijke termijnen uitvoert.

Artikel 9 - Forumkeuze en rechtskeuze

9.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin X zich bevindt.

9.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.